søndag den 17. september 2017

HUSK klubmødet tirsdag 26. september hvor vi får besøg af formanden for Danmarks Filatelist Forbund, Niels Kristian Hansen.

 Niels Kristian Hansen og Silkeborg klubbens formand, Henning Rasmussen

Finn Laursen og Niels Kristian Hansen

fredag den 8. september 2017

Husk mødet tirsdag den 12. september i Aktivitetshuset, Ålykkecentret 5, Odder


Bytteaften med miniauktion, og måske en fortælling.


søndag den 27. august 2017

Så er det lige før vi skyder efterårssæsonen i gang. Det første møde er på tirsdag den 29. august i Aktivitetshuset, Ålykkecentret.
Mødeprogrammet er sendt i går med PostNord - vi beklager den meget sene udsendelse, men der har været nogle udfordringer med annoncer til bladet.
Tak til Odder Frimærkehandel v/ Jørn Jensen for Odder-stempel på kuverterne.
På gensyn til en god sæson!
ODDER FILATELISTKLUB
Niels Thylstrupfredag den 18. august 2017

onsdag den 10. maj 2017

Billeder fra en vellykket sæsonafslutning i
Odder Filatelistklub tirsdag 9. maj

søndag den 7. maj 2017

Tirsdag aften afslutter vi en rigtig god forårssæson.
Vi holder traditionen med bankospil, så medbring en lille gave dertil.
Klubpræmien en kurv som tidligere med lidt godter af forskellig art.

Når spillet er afsluttet,  er der friskbagte boller og lidt kage + lidt til et lille glas.
Prisen for alt dette er beskedne 25 kroner. Tilmelding er ikke nødvendigt.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde!torsdag den 20. april 2017

Klubmøde tirsdag den 25. april
Til det sidste møde med fagligt indhold på tirsdag er emnet "inspiration til nye samlerområder".


Finn og Niels har forberedt 2 forskellige samlerområder, som vi håber vil åbne andre medlemmers interesse for at starte en supplerende samling af et eller andet.

Nyt samleområde?

Selvom sommeren for øjeblikket synes langt væk, så er der sommerafslutning den 9.. maj. Vi slutter med banko og lidt spiseligt (ikke som til julefrokosten). Giv gerne bestyrelsen besked om du kommer denne aften enten ved mødet på tirsdag eller på telefon/mail. senest den 7. maj

fredag den 14. april 2017

Langfredag den 14. april var der kunstudstilling i Ørting Hallen. Her viste et par af klubbens medlemmer uddrag af deres postkortsamlinger fra Ørting og omegn.

Der var mange besøgende der benyttede lejligheden til at beundre de lokale postkort.

Set i bakspejlet ville det have været en god ide, hvis klubben havde haft en stand på udstillingen.

Kassemester Leif Andersen

Kenn Plambech og Poul Holm Nielsen

Kenn Plambechs flotte samling Ørting og omegn

Uddrag af Lasse Nielsens fine lokalsamling

Uddrag af Lasse Nielsens fine lokalsamlinglørdag den 8. april 2017

På tirsdag kommer Eigil Madsen = succesrige amerikanske lotterisælger ved byttedagen i Hov - og fortæller om sine seneste opsætninger.


Det bliver ganske givet lige så spændende og muntert, som det plejer at være, når Eigil fortæller. Og måske kommer der også en lille historie med?
Vi håber som sædvanlig på godt fremmøde og slutter aftenen med amerikansk lotteri.
I ønskes alle en god påske!

onsdag den 29. marts 2017


ODDER   FILATELISTKLUB
Referat af Ordinær Generalforsamling, Tirsdag den 28. februar 2017.

Der var fremmødt 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent. Reo Therkelsen blev valgt som dirigent, og startede med at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. Formand Finn Laursen fremlagde foreningens beretning. Beretningen var meget fyldestgørende og dækkede både DFF´s og foreningens virke i det forløbne år med de problemer, aktiviteter m.v. der har været aktuelle. Beretningen var krydret med et fornemt gennemarbejdet dias show og blev godkendt efter en del bemærkninger og tilkendegivelser, bl.a.: - Anvisningssalget ønskes bibeholdt og bedst om efteråret. - Kontingentstigningen er godkendt enstemmigt på repræsentantskabsmødet. - Der ønskes ikke anvisningssalg sammen  med byttedagen. - Flere ændringer omkring Postnord, også lokalt er varslet. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev fremlagt af Niels Thylstrup og efter enkelte afklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt uden bemærkninger. Regnskabet udviste en positiv fremgang på driften, selv om det samlede regnskab gav et negativt resultat. 4. Indkomne forslag. a Foreningens fortsatte medlemskab af DFF  Formanden redegjorde klart hvilke fordele det enkelte medlem har både lokalt og gennem forbundet ved et medlemskab. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ikke havde nogen forud indtaget holdning til spørgsmålet, men at man ønskede en debat og klar tilkendegivelse af hvad klubbens medlemmer ønsker.  Emnet gav anledning til en god og konstruktiv debat med bl.a. følgende tilkendegivelser: - Se tiden an - Medlemskab giver fordele, tiden for udmeldelse er muligvis ikke nu - Giv medlemskabet en chance - Bedre dialog med forbundet om bl.a. hvad forbundet kan give klubben og i anden række det enkelte medlem - En kritisk vurdering af hvad de betalte medlemskroner anvendes til - Klar til udmelding, unødige udgifter - Vores byttedag er Danmarks bedst besøgte byttedag - Annonceudgifter til byttedag, som i dag er gratis gennem DFF, hvad med dem? - Adressekartotek til byttedagen vil mangle og give problemer

Debatten gav anledning til mange ubesvarede spørgsmål, hvorfor dirigenten efter krav valgte at gå til en skriftlig afstemning, hvortil der blev valgt to stemmeoptællere.  Afstemningen udviste 20 for et fortsat medlemskab, 2 for en udmelding samt 1 blank stemme.

Formanden takkede for afstemningen og konkluderede, at der i fremtiden var brug for en bedre dialog med DFF, samt at vi pressede på for at DFF bruger midlerne på en fornuftig måde.

b Forslag til ændring af foreningens vedtægter

Stadfæstelse af vedtagelse af ændringsforslag til §3, vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2004.

”Som Æresmedlem i Odder Filatelistklub udnævnes et aktivt medlem, der opnår en uafbrudt medlemsperiode på de seneste 25 år og som samtidig er fyldt 70 år. Æresmedlem udnævnes på den generalforsamling, som følger umiddelbart efter at begge betingelser er opfyldt. Medlemskab er herefter kontingentfrit.”

Ændringen indsættes efter

”Juniorer kan optages uden stemmeret”, den øvrige tekst forbliver uændret.

Ændringsforslag til foreningens vedtægter.

På foreningens generalforsamling den 23. februar 2010 blev følgende om foreningens EXPO konto vedtaget.

”Konto med overskuddet fra EXPO ODDER 2009 skal forblive som en særskilt konto. Fra denne konto kan der kun anvendes midler til ekstraordinære aktiviteter, som f.eks. tilskud til tur for klubbens medlemmer til en frimærkeudstilling, eller indkøb af alternative kataloger. For anvendelse af kontoens midler til ovennævnte formål kræves en enig bestyrelsesbeslutning.”

Ovenstående indføjes som en ny §8 idet §8 ændres til §9.

Forslag med følgende tekst fra Byttedagsudvalget blev ligeledes godkendt:

”Ved ophør af byttedagsarrangementer skal saldoen overføres til kontoen med overskuddet fra Expo Odder 2009 og skal forblive som en særskilt konto. Fra denne konto kan der kun anvendes midler til ekstraordinære aktiviteter, som f.eks. tilskud til en tur for klubbens medlemmer til en frimærkeudstilling, eller indkøb af kataloger. For anvendelse af kontoens midler til ovennævnte formål kræves en enig bestyrelsesbeslutning.”

Alle ændringer/tilføjelser blev godkendt, idet formanden oplyste, at nuværende §8  med bestemmelse om at foreningens midler i tilfælde af forenings opløsning tilfalder Odder Lokalarkiv er ændret.

De nye vedtægter vil blive trykt og udsendt sammen med efterårsprogrammet, ligesom de indlægges på klubbens hjemmeside.

5. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50,- kr., hvilket blev godkendt. Kontingentet er herefter pr. 1. januar2018: A medlemmer 450,- kr. årligt C medlemmer 225,- kr. årligt 6. Valg af a 3 bestyrelsesmedlemmer Niels Thylstrup blev genvalgt som kasserer. Ove Kjær Andersen og Ole Breum Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. b 2 suppleanter Carsten Vraast-Thomsen blev valgt som 1. suppleant, og Hugo Sørensen blev genvalgt som 2. suppleant

 7. Valg af revisor.                                  Bent Møller blev genvalgt. 8. Eventuelt. Opfordring til at bestyrelsen udsender reminder på mail, gerne i et større omfang end nuværende. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takkede for det flotte fremmøde samt det engagement der var udvist, hvilket viser at klubbens medlemmer tager generalforsamlingen meget seriøst. Herefter blev ReoTherkelsen hædret med udnævnelse til æresmedlem med nål, diplom og rødvin.

Referat, Ole Breum

torsdag den 23. marts 2017

Klubmøde tirsdag den 28. marts:
Kim Hansen vil fortælle om "One Penny Black" - frimærket, vi vel alle drømmer om?
Det bliver uden tvivl interessant at høre en ekspert på dette område.


Det er Kim Hansen til venstre

tirsdag den 21. marts 2017

Fotos fra den succesrige byttedag i Hou Hallen søndag 19. marts 2017